Hỗ trợ cấp nước

Điện thoại khiếu nại - thắc mắc

 (0275)-3822236

Điện thoại báo sự cố

(0275)-3823276