Trách nhiệm của Khách hàng

1293

QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

1. Khách hàng có quyền
1.1. Yêu cầu Đơn vị cấp nước: cung cấp nước sạch với khối lượng, chất lượng và điều kiện dịch vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng; đảm bảo tính chính xác của thiết bị đo đếm nước sạch, số tiền nước phải thanh toán; khôi phục việc cung cấp nước trong thời gian sớm nhất sau khi hệ thống cấp nước bị sự cố.
1.2. Được Đơn vị cấp nước cung cấp thông tin về: các sự cố liên quan đến việc cung cấp nước; kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp nước; các quy định mới liên quan đến việc cung cấp, sử dụng nước.
1.3. Yêu cầu Đơn vị cấp nước tạm ngừng dịch vụ cấp nước trong một thời gian nhất định (Khách hàng phải trả các chi phí về việc đóng, mở nước).
2. Khách hàng có nghĩa vụ
2.1. Thanh toán tiền nước đầy đủ và đúng thời gian theo hợp đồng dịch vụ cấp nước. Trường hợp khách hàng có khiếu nại đang chờ Đơn vị cấp nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, khách hàng vẫn phải thanh toán tiền nước còn nợ theo đúng thời hạn đã được thông báo.
2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho Đơn vị cấp nước ghi chỉ số đồng hồ nước, thay đồng hồ nước định kỳ và kiểm tra hệ thống cấp nước phía sau đồng hồ nước.
2.3. Kịp thời thông báo cho Đơn vị cấp nước khi phát hiện các sự cố về chất lượng nước, áp lực nước hoặc sự bất bình thường của đồng hồ nước.
2.4. Tiếp nhận, bảo vệ nguyên trạng hệ thống cấp nước, đồng hồ nước, các thiết bị và chì niêm phong do Đơn vị cấp nước lắp đặt; không tự ý sửa chữa, di chuyển hoặc thay đổi hệ thống ống dẫn từ đồng hồ nước trở ra ( thuộc thẩm quyền quản lý của Đơn vị cấp nước).
2.5. Không được sử dụng máy bơm hút nước trực tiếp từ hệ thống cấp nước của Đơn vị cấp nước; không đấu nối chung hệ thống cấp nước của Đơn vị cấp nước với các hệ thống cấp nước khác; không được làm sai lệch chỉ số đồng hồ nước; không gây trở ngại khi Đơn vị cấp nước thực hiện quyền quản lý và khai thác trên hệ thống cấp nước của Đơn vị cấp nước.
2.6. Chịu trách nhiệm về hệ thống ống dẫn nước sau cụm đồng hồ, đảm bảo an toàn, không gây sự cố rủi ro đến hệ thống cấp nước của Đơn vị cấp nước và chịu trách nhiệm về khối lượng nước thất thoát, rò rỉ sau cụm đồng hồ nước.
2.7. Các nghĩa vụ khác được nêu trong hợp đồng dịch vụ cấp nước và các qui định của pháp luật.

3. Khách hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Đơn vị cấp nước trong các trường hợp sau:

3.1. Khi độ sai số của đồng hồ nước vẫn nằm trong giới hạn cho phép (±5% ở vùng Qmin đến Qt và ±2% ở vùng Qt đến Qmax lượng nước thực tế qua đồng hồ ) thì Khách hàng yêu cầu kiểm tra kiểm định đồng hồ phải chịu chi phí.

3.2. Để mất, hỏng đồng hồ nước hoặc các thiết bị khác hỗ trợ cho việc cung cấp nước, mức bồi thường bằng giá trị bù đắp lại phần đã mất, hỏng và chi phí để tái lập lại việc cung cấp nước theo quy định;

3.3. Sử dụng nước sai mục đích thỏa thuận, không đúng số hộ và số người đã đăng ký gây thiệt hại cho Đơn vị cấp nước, mức bồi thường bằng khoản tiền chênh lệch giá trong thời gian vi phạm cộng với lãi suất của khoản tiền chênh lệch đó;

3.4. Có các hành vi trộm cắp nước sạch dưới mọi hình thức, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải bồi thường thiệt hại cho Đơn vị cấp nước, mức bồi thường bằng giá trị lượng nước bị lấy cắp tính theo đơn giá nước sạch cao nhất.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Khi đồng hồ có sự cố kỹ thuật, không đo chính xác thì lượng nước sử dụng của Khách hàng được tính theo mức trung bình của 3 tháng liền kề có sử dụng nước trước đó.
2.Đồng hồ nước được xem là vẫn chạy chính xác nếu kết quả kiểm tra, kiểm định có sai số không vượt quá  ±5% ở vùng Qmin đến Qt và ±2% ở vùng Qt đến Qmax lượng nước thực tế qua đồng hồ.
3.Khách hàng sử dụng nước không đúng với mục đích đã đăng ký, Đơn vị cấp nước sẽ tính tiền sử dụng nước theo mục đích mới và truy thu (nếu có) kể từ ngày khách hàng thay đổi mục đích sử dụng.
4.Việc Đơn vị cấp nước ngừng cấp nước do Khách hàng vi phạm các điều khoản của hợp đồng và các vi phạm của pháp luật, sau khi Khách hàng đã khắc phục các lỗi vi phạm và có nhu cầu đấu nối lại thì mọi chi phí đóng mở nước do khách hàng chi trả theo quy định hiện hành.