Trách nhiệm của đơn vị cấp nước

852

QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC

1. Đơn vị cấp nước có quyền:
1.1. Được vào khu vực quản lý của khách hàng để kiểm tra và thực hiện các nghiệp vụ cấp nước: kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất với đầu máy nước, việc sử dụng nước, thao tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế đường ống, đồng hồ đo nước.
1.2. Ngừng thực hiện dịch vụ cung cấp nước trong các trường hợp:
– Tạm ngừng theo yêu cầu bằng văn bản của khách hàng.
– Tạm ngừng để phục vụ công tác duy tu, sửa chữa định kỳ, sự cố và các trường hợp bất khả kháng.
– Ngừng cấp nước ngay lập tức khi phát hiện khách hàng có các hành vi xâm hại đến hệ thống cấp nước; đồng hồ đo nước.
– Do khách hàng vi phạm thời hạn thanh toán tiền nước hoặc các nghĩa vụ đã cam kết theo hợp đồng dịch vụ cấp nước.
– Do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2.Đơn vị cấp nước có nghĩa vụ:
2.1. Đảm bảo hệ thống cấp nước và các trang thiết bị cấp nước hoạt động ổn định, chất lượng nước theo quy chuẩn của Bộ Y tế.
2.2. Tiếp nhận và có biện pháp giải quyết kịp thời khi khách hàng thông báo các sự cố về chất lượng nước, áp lực nước hoặc các khiếu nại về đồng hồ nước.
2.3. Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc cung cấp và sử dụng nước.
2.4. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trực tiếp đến khách hàng khi tạm ngừng cung cấp nước để phục vụ công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng định kỳ ( trừ trường hợp xảy ra sự cố đột xuất ).
2.5. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trực tiếp đến khách hàng các quy định mới liên quan đến việc cung cấp và sử dụng nước.
2.6. Các nghĩa vụ khác được nêu trong hợp đồng dịch vụ cấp nước và theo quy định của pháp luật.
3. Đơn vị cấp nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Khách hàng trong các trường hợp sau:
3.1. Ghi sai chỉ số đồng hồ nước, tính sai hóa đơn tiền nước dẫn đến thu tiền nước nhiều hơn số tiền Khách hàng phải trả, mức bồi thường bằng khoản tiền thu thừa cộng với lãi suất;
3.2. Khi đồng hồ nước có sai số vượt quá giới hạn cho phép (±5% ở vùng Qmin đến Qt và ±2% ở vùng Qt đến Qmax lượng nước thực tế qua đồng hồ ) thì Đơn vị cấp nước phải thay đồng hồ cho Khách hàng và đồng thời hoàn trả số tiền nước đã thu tương ứng với sai số lượng nước chạy nhanh tính từ thời điểm lượng nước sử dụng tăng đột biến so với mức tiêu thụ bình quân trước đó trong kỳ hóa đơn gần nhất.